Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Aneau, Barthélemy: Picta poesis (1552): TYPOGRAPHI AGATHANDRI SYMBOLUM.EK TOU? PONOU  O KLEOS.

 

Back to top