Single Emblem View

Link to an image of this page Link to an image of this page [m6r p187]

ἐχθρῶν ἄδωρα δῶρα. In do-
na hostium.[1]

The gifts of enemies are no gifts. On the gifts of enemies.

CXIII.

Bellorum cepisse ferunt monumenta vicissim
Scutiferum Aiacem Hectoraque Iliacum.
Balthea Priamides, rigidum Telamonius ensem,
Instrumenta suae cepit uterque necis.
Ensis enim Aiacem confecit, at Hectora functum
Traxere Aemoniis cingula nexa rotis.
Sic titulo obsequii quae mittunt hostibus hostes
Munera, venturi praescia fata ferunt.[2]

The story tells that shield-bearing Ajax and Hector of Troy exchanged souvenirs of battle. Priam’s son took the sword-belt, Telamon’s descendant the rigid sword, each accepting the instrument of his own death. For the sword destroyed Ajax, and the belt, attached to Thessalian wheels, dragged the dead Hector. So the gifts which enemies give to enemies, seemingly doing honour, knowing what is to come, bring doom.

COMMENTARIA.

Fertur Aiacem (qui inter Graecorum Du-
ces post Achillem omnium fortissimus exti-
tit, de quo etiam plura supr in Embl. 38.[3] di-
Link to an image of this page Link to an image of this page [m6v p188]citur autem scutiferus quia scutum seu cly-
peum habuit septem boum coriis tectum, ut
testatur Ovidius lib. 13. Metamorphoseon in principio
inquiens, Surgit ad hos clypei dominus se-
ptemplicis Aiax.) & Hectorem Troianorum
principem praestantissimum, mutu bellica
dona dedisse, hic ensem egregium, ille ver
cingulum militare ornatissimum exhibuit, &
uterque suae mortis instrumentum accepit.
Aiax enim gladio semetipsum interemit, ut
apud Ovidium in dicto lib. 13. Metamorphoseon Hector
ver ab Achille superatus, cingulo illo ad
currum religatus ac circa urbis moenia tra-
ctus, misereque laceratus fuit. de quo Homerus
& Vergilius lib. 1. Aeneidos. Ter circum Iliacos
raptaverat Hectora muros. & prolixius haec
supr Emblem. 57.[4] Sic plerunque mune-
ra, quae licet sub specie obsequio-
rum hosti ab hoste missa,
futuras calamita-
tes praesa-
giunt.
FINIS LIBRI PRIMI.

Notes:

1. The gifts of enemies are no gifts. See Sophocles, Ajax 665, where Ajax so speaks of the ill-fated sword he had received from Hector.

2. See Homer Iliad 7.299, for the occasion in the Trojan War when Hector (the Trojan hero, son of Priam) and Ajax (Telamon’s descendant, one of the best fighters on the Greek side) met in single combat and afterwards, the honours being even, exchanged gifts. (Ajax was carrying the vast shield for which he was famed). Later, he committed suicide by falling on the sword he received from Hector ([A56a038] notes and [A56a223] notes). Hector was later killed in single combat by Achilles (prince of Thessaly, the Greek champion), who desecrated the body by tying it behind his chariot (it is suggested here that he used the sword-belt Hector had received from Ajax) and dragging it about before the eyes of the Trojans. See [A56a057].

3. See [A56a038]

4. See [A56a057]


Related Emblems

Show related emblems Show related emblems

Hint: You can set whether related emblems are displayed by default on the preferences page


Iconclass Keywords

Relating to the image:

Relating to the text:

Hint: You can turn translations and name underlining on or off using the preferences page.

Single Emblem View

Link to an image of this page Link to an image of this page [m5r p185]

In mortem praeproperam.

Untimely death

CXII.

Qui teneras forma allicuit[1] torsitque puellas,
Pulchrior & tota nobilis urbe puer,
Occidit ante diem, nulli mage flendus Aresti
Qum tibi, cui casto iunctus amore fuit.
Ergo illi tumulum tanti monumenta doloris
Astruis, & querulis vocibus astra feris.
Me sine abis dilecte? neque amplis ibimus un?
Nec mecm in studiis otia grata teres?
Sed te terra teget, sed fati Gorgonis ora,
Delphinesque tui signa dolenda dabunt.

That handsome lad, famed throughout all the city, who attracted and tormented tender-hearted girls with his beauty, has perished before his time, mourned by no one more than you, Arestius, to whom he was joined in chaste affection. Therefore you build him a tomb as a memorial of such great love and assail the heavens with cries of grief: Beloved, are you gone away without me? Shall we never be together again? Will you never again spend happy leisure hours with me in study? But the earth will cover you, a Gorgon’s head and dolphins shall provide doleful symbols of your fate.

COMMENTARIA.

Lamentatur mortem praematuram nobilis
euiusdam pulcherrimique iuvenis, qui Aresti
Link to an image of this page Link to an image of this page [m5v p186]syncero amore, singularique amicitia coniun-
ctus fuerat. ideoque tum floridam eius aeta-
tem, tum etiam unicam dilectionem amar
luget, & in signum ingentis doloris tumulum
sibi extruit. Exclamans qud non solm ille
verm etiam Gorgonis ora & Delphines mi-
serabile eius fatum deflebunt, fuere autem
Gorgones, sorores pulcherrimae puellae filiae
Phorci, insulas Dorcadas in Oceano Aethio-
pico
inhabitantes, quarum una Medusa solo
aspectu homines in lapides permutasse fer-
tur, quod propter eius summam pulchritudi-
nem fictum est, de qua Ovidius lib. 4. Metamorphoseon.
Delphines autem pueros mirum in modum
adamasse, eorumque interitum (ob desiderium)
dolenda moestitia deplorasse. Autor est Plinius
lib. 9. cap. 8. Mors omnia aequat, absque aliquo
respectu, iuvenesque senesque speciosos atque
deformes rapit, ut venust Ovidius in consola-
tione ad Liviam de morte Drusii,

Fortuna arbitriis tempus dispensat ubique
Illa rapit iuvenes, sustulit illa senes.
Quaque ruit furibunda ruit totumque per orbem
Fulminat & caecis caeca triumphat equis.

Notes:

1. Textual variant: allexit.


Related Emblems

Show related emblems Show related emblems

Hint: You can set whether related emblems are displayed by default on the preferences page


Iconclass Keywords

Relating to the image:

Relating to the text:

  • death of a young person [31E1430] Search | Browse Iconclass
  • lamentation (~ burial rites) [4.20E+133] Search | Browse Iconclass
  • student love [49B4423] Search | Browse Iconclass
  • Pain, Sorrow, Sadness; 'Dolore', 'Dolore di Zeusi' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56BB1(+4)] Search | Browse Iconclass
  • Fidelity in Friendship; 'Confermatione dell'Amicitia', 'Fede nell'Amicitia' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56F231(+4):31E] Search | Browse Iconclass
  • Mortality, Extinction of Life [58BB1] Search | Browse Iconclass
  • historical person (with NAME) other representations to which the NAME of a historical person may be attached (with NAME of person) [61B2(ARESTIUS)3] Search | Browse Iconclass
  • historical person (with NAME) other representations to which the NAME of a historical person may be attached (with NAME of person) [61B2(ARIOSTO, Ludovico)3] Search | Browse Iconclass

Hint: You can turn translations and name underlining on or off using the preferences page.

 

Back to top

Privacy notice
Terms and conditions