Single Emblem View

Link to an image of this page  Link to an image of this page  [D1r f12r]

EMBLEMA XVII.

Duodecim certamina Herculis.[1]

The twelve labours of Hercules

ἀλληγορικῶς.

An allegorical treatment.

1 Roboris invicti superat facundia laudes:
2 Dicta Sophistarum, laqueosque resolvit inanes.
3 Non furor, aut rabies virtute potentior ulla est:
4 Continuum ob cursum sapienti opulentia cedit.
5 Spernit avaritiam, nec rapto aut foenore gaudet.
6 Vincit foemineos spoliatque insignibus astus.
7 Expurgat sordes, & cultum mentibus addit.
8 Illicitos odit coitus, abigitque nocentes.
Link to an image of this page  Link to an image of this page  [D1v f12v]9 Barbaries feritasque dat impia denique poenam.
10 Unius virtus collectos dissipat hostes:
11 Invehit in patriam externis bona plurima ab oris:
12 Docta per ora virûm volat[2] & non interit unquam.

Eloquence surpasses the fame of untamed strength and unravels the sayings of sophists and their vain tricky problems. No rage nor madness of any sort has more power than virtue. Because of his continual exertion, wealth comes the way of the wise. Virtue scorns avarice and takes no pleasure in theft or usury. It overcomes the wiles of women and robs them of their triumph. It cleans out filth and brings culture to the mind. It hates illicit unions and repels them, with all their harm. Barbaric acts and godless savagery in the end pay the penalty. The virtue of one man scatters massed enemies. Virtue brings many good things from abroad to its own country. It passes from one man’ learned lips to another’s and does not perish ever.

Das XVII.

Die zwelff Kampffstück Herculis
außgelegt.[3]

1 Mit wolreden hat er den preiß
Erlangt uber all sterck und fleiß.
2 Der Sophisten falsch griff, renck, rick
Hat er auff gelöst offt und dick.
3 Kein wüten noch unsinnigkeit
Stercker ist als die tugent gmeit.
4 Dem weisen in all seinem lauff
Kompt die Reichthumb allzeit zu hauff.
Link to an image of this page  Link to an image of this page  [D2r f13r] 5 Veracht den Geitz und gfellt im nit
Weder Raub noch der Wucher tritt.
6 Die gschwinde dück der Weiber ehr
Uberwindt und macht sie der lehr.
7 Das gmüt und dHertzen schmuckt und ziert
Allen unraht und wust außfürt.
8 Alle unnatürliche lieb hast
Jagts auß als ein schedlichen Gast.
9 Das grob, verrucht und Gottloß thon
Nimbt endtlich sein verdienten lon.
10 Alle Feind versamlet allein
Von eines tugend erlegt seyn.
11 Von frembden orten er zu Hauß
Vil guts glücks bringt heim und theilts auß.
12 Er wirt von Glehrten stets geehrt
Sein lob, preiß und Nam ewig wert.

Notes:

1.  Hercules was accredited with many victories over men and monsters, but eventually a list of twelve major ones was compiled. See e.g. Anthologia Graeca, 16.92. These ‘Labours’ he carried out at the behest of Eurystheus, incited by Hera (see next emblem, note 2). Alciato’s epigram follows this order: i. the Nemean lion; ii. the Hydra; iii. the Erymanthean boar; iv. the golden-antlered Arcadian stag; v. the birds of the Stymphalian Marsh; vi. the belt of Hippolyta, Queen of the Amazons; vii. the Augean stables; viii. the Cretan bull; ix. the mares of Diomedes; x. the cattle of the three-bodied giant Geryones (see Emblem 26 [A67a026]); xi. the golden apples of the Hesperides; and xii. the three-headed watchdog Cerberus. The Labours were given various allegorical interpretations both in antiquity and later, and Hercules himself becomes a wise man and philosopher, overcoming folly and sin. See Emblem 180 ([A67a018]).

2.  docta per ora virum volat, ‘It passes from one man’s learned lips to another’s’. Cf. the epitaph of the poet Ennius (Epigrams, Loeb edition, p. 402): ‘volito vivus per ora virum’ (still living, from one man’s mouth to another I fly).

3.  The woodcut here is wrong. The hero is killing a monster (not really a hydra) is really Cadmus, and the cut was designed for Emblem 51 ([A67a051]).


Related Emblems

Show related emblems Show related emblems

Hint: You can set whether related emblems are displayed by default on the preferences page


Iconclass Keywords

Relating to the image:

Relating to the text:

Hint: You can turn translations and name underlining on or off using the preferences page.

Single Emblem View

Section: SCIENTIA (Learning). View all emblems in this section.

Link to an image of this page  Link to an image of this page  [N1v p194]

Eloquentia Fortitudine prae-
stantior.[1]

Eloquence superior to strength

Arcum laeva tenet. rigidam fert dextera clavam,
Contegit & Nemees corpora nuda leo.
Herculis haec igitur facies. non convenit illud
Quòd vetus & senio tempora cana gerit.
Quid quòd lingua illi levibus traiecta cathenis,
Queis fissa facileis allicit aure viros?
An’ne quòd Alciden lingua non robore Galli
Praestantem, populis iura dedisse ferunt?
Cedunt arma togae,[2] & quamvis durissima corda
Eloquio pollens ad sua vota trahit.

His left hand holds a bow, his right hand a stout club, the lion of Nemea clothes his bare body. So this is a figure of Hercules. But he is old and his temples grizzled with age - that does not fit. What of the fact that his tongue has light chains passing through it, which are attached to men’s pierced ears, and by them he draws them unresisting along? The reason is surely that the Gauls say that Alceus’ descendant excelled in eloquence rather than might and gave laws to the nations. - Weapons yield to the arts of peace, and even the hardest of hearts the skilled speaker can lead where he will.

Notes:

1.  This epigram is closely based on Lucian’s essay, The Gallic Hercules.

2.  Cf. Cicero’s notorious line, Cedant arma togae, concedat laurea linguae, ‘Let weapons yield to the arts of peace, let laurels yield to eloquence’ (quoted in Quintilian, Institutio oratoria 11.1.24).


Related Emblems

Show related emblems Show related emblems

Hint: You can set whether related emblems are displayed by default on the preferences page


Iconclass Keywords

Relating to the image:

Relating to the text:

  • extinct, 'historical' peoples (with NAME) [32B2(GAULS)] Search | Browse Iconclass
  • 'litterae', symbolic representations, allegories and emblems ~ literature; 'Lettere' (Ripa) [48C90] Search | Browse Iconclass
  • Power of Eloquence; 'Forza sottoposta all'Eloquenza' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [52D31(+4)] Search | Browse Iconclass
  • Strength, Power; 'Fortezza', 'Fortezza d'Animo e di corpo', 'Fortezza del corpo congiunta con la generosità dell'animo', 'Fortezza & valore del corpo congiunto con la prudenza & virtù del animo', 'Forza' (Ripa) [54A7] Search | Browse Iconclass

Hint: You can turn translations and name underlining on or off using the preferences page.

 

Back to top