Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblemata (1591): Ne^phe, kai memne^sapistein. arthra tauta to^n phreno^n.

 

Back to top