Transcribed Emblem | Facsimile

Pictura of Alciato, Andrea: Emblemata / Les emblemes (1584): Musicam Diis curae esse. Que les Dieux font conte de la Musique.

 

Back to top